Aerobik wodny

Regulamin Aquaerobiku

1. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym. Organizatorem zajęć aqua aerobiku jest Kryta Pływalnia Aquarius- filia MOKiS.
2. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. W zajęciach może brać udział każdy bez względu na wiek i kondycję, jednak zawsze na własną odpowiedzialność. Osoby, które mają wątpliwości czy ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach powinny skonsultować się z lekarzem.
4. Zajęcia aqua aerobiku organizowane są w cyklu miesięcznym.
5. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest karnet miesięczny zakupiony przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu lub bilet jednorazowego wstępu (zakup bezpośrednio przed zajęciami, jeśli w grupie jest miejsce) – stawki według cennika.
6. Cena karnetu stanowi iloczyn ilości zajęć w okresie miesiąca. Na karnecie nie są uwzględniane wejścia na zajęcia, które z góry wiadomo, że się nie odbędą z powodu nieobecności instruktora.
7. Karnet nie jest imienny, można odstępować go innej osobie.
8. Zakupując karnet na kolejny miesiąc, na kolejny dzień można pominąć tylko jeden z zaproponowanych terminów, kupując mniej wejść w danym miesiącu.
9. Uczestnik nie posiadający przy sobie karnetu nie zostanie wpuszczony na zajęcia. Wejście na zajęcia odbywa się tylko i wyłącznie po okazaniu ważnego karnetu uprawniającego do skorzystania z zajęć w danym dniu o danej godzinie.
10. W przypadku kiedy uczestnik nie posiada przy sobie karnetu, umożliwiamy wejście z karnetu innej osoby, pod warunkiem skreślenia dwóch wejść na ważnym karnecie.
11. Sprzedaż karnetów na kolejny miesiąc odbywa się tydzień przed zajęciami. Pierwszeństwo zakupu mają uczestniczki posiadające karnet w miesiącu poprzednim.
12. Nie można zapisywać się na listę uczestnictwa, nie prowadzimy rezerwacji miejsc.
13. Nie wykupienie karnetu do końca danego miesiąca skutkuje skreśleniem z listy i możliwością zakupienia karnetu przez nowe osoby.
14. Bilety niewykorzystane w terminie na aerobik, można wykorzystać w okresie do 6 miesięcy od daty zakupu, w opcji:
a) 35 min basen i 20 min sauna,
b) 60 min basen
przy czym przedłużenie pobytu powoduje naliczanie minutowe za pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem.
15. Zajęcia aqua aerobiku trwają 45 minut zajęć w wodzie.
16. Uczestnicy pobierają transpondery nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami.
17. Przedłużenie pobytu (powyżej 70 min) powoduje naliczanie minutowe za pobyt na basenie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
18. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
19. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek.
20. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 23 osób.
21. Zajęcia prowadzi instruktor według własnego programu.
22. W przypadku małej ilości uczestników organizator ma prawo do ograniczenia ilości grup lub zmiany terminów zajęć (zmiana dnia i godziny).
23. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środków zaburzających sprawność psychoruchową.
24. Wszystkie przejawy złego samopoczucia, urazy, dolegliwości należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
25. Organizator oraz instruktor prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika, będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach.
26. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora z powodu siły wyższej, zajęcia odbędą się w innym ustalonym terminie, o którym klientki zostaną poinformowane przez komunikat na stronie internetowej Krytej pływalni- https://basen.myslenice.pl/
27. Kryta pływalni nie odpowiada za przypadki zgubienia, utraty lub uszkodzenia karnetu, w sposób który uniemożliwia dalsze jego odczytanie bądź używanie. Niewykorzystane wejścia lub środki nie podlegają w takiej sytuacji zwrotowi.
28. Instruktor może usunąć z zajęć osoby nie przestrzegające regulaminu, bez zwrotu opłaty za zajęcia.
29. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu MOKiS nie ponosi odpowiedzialności.
30. Zakup karnetu oznacza akceptacje powyższego regulaminu.
31. Skargi i wnioski można zgłaszać w biurze Krytej Pływalni w godz. 8:00 – 16:00 lub siedzibie MOKiS w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego nr 20.

Obowiązuje od 1.05.2023 r.

Szczegóły w kasie krytej pływalni!


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń